15.jpg

   

        

logo_s

Con incessante preghiera PDF Stampa E-mail

PreghieraQuotidianamente da tutte le nostre fraternità si leva supplicante la preghiera per la glorificazione dei nostri Fondatori. A Loro affidiamo le intenzioni che abbiamo nel cuore perché le presentino al cospetto di Dio, con la certezza che il Signore, ricco di misericordia e di bontà, è attento all'intercessione dei Suoi Servi fedeli. Lo facciamo attraverso questa preghiera che ha la dovuta approvazione ecclesiastica.
M VeronicaO Padre, fonte di ogni santità, Ti lodiamo e Ti ringraziamo
perché ci hai donato come modello di santità
Madre Veronica Briguglio,
animata dal tuo santo Spirito,
ha speso la sua vita al servizio dei deboli e dei poveri.
Dal cuore del Tuo diletto Figlio ha imparato
una profonda umiltà e un’ardente carità,
concedici o Padre di imitare i suoi luminosi esempi di virtù.
Ti preghiamo di voler glorificare sulla terra
la tua serva fedele e di accordarci per sua intercessione,
la grazia che Ti chiediamo…

                                            Gloria al Padre…

P Francesco Maria
O Dio, Padre di misericordia, Ti lodiamo e Ti ringraziamo
perché hai donato alla Chiesa il Tuo servo fedele
Francesco Maria di Francia
come modello di zelo apostolico per la salvezza delle anime,
innamorato del Cuore del Tuo Figlio Gesù
e umile testimone del Suo amore,
consacrò la sua vita per le bimbe orfane,
per i poveri e i sofferenti.
Concedici, o Padre di saperlo imitare
nelle sue eroiche virtù mentre
Ti supplichiamo di accordarci, per sua intercessione
e per la sua glorificazione la grazia… che tanto desideriamo.

Gloria al Padre…

 


Oh Padre, fuente de toda santidad,
Te alabamos y Te damos gracias
por habernos dado como modelo de santidad
la Madre Verónica Briguglio,
animada por tu Espíritu Santo,
entregó su vida al servicio
de los débiles y de los pobres.
Del Corazón de Tu dilecto Hijo aprendió
una profunda humildad y una ardiente caridad,
concédenos o Padre la imitación
de sus luminosos ejemplos de virtud.
Te rogamos glorifiques en la tierra
tu sierva fiel
y nos concedas por su intercesión
la gracia que Te pedimos…

                     Gloria al Padre…

Oh Dios, Padre de misericordia,
Te alabamos y Te damos gracias
por haber dado a la Iglesia Tu siervo fiel
Francisco María Di Francia
como modelo de celo apostólico
por la salvación de las almas,
enamorado del Corazón de Tu Hijo Jesús
y humilde testigo de Su amor,
consagró su vida por las niñas huérfanas,
por los pobres y los que sufren.
Concédenos, oh Padre
saber imitar sus heroicas virtudes
mientra Te suplicamos nos concedas,
por su intercesión y por su glorificación
la gracia…que tanto deseamos.

                  Gloria al Padre...

 

Ojcze, źródło wszelkiej świętości,
chwalimy Cię i dzięki Ci składamy za to,
że dałeś nam wzór do naśladowania
w Matce Weronice Briguglio.
Natchniona Twoim Duchem
poświęciła swoje życie
służbie opuszczonym i ubogim.
Z serca Twojego umiłowanego Syna
czerpała głęboką pokorę i gorącą miłość.
Prosimy Cię Ojcze,
uzdolnij nas do naśladowania jej cnót.
Wynieś do chwały ołtarzy
Twoją służebnicę,
a za jej wstawiennictwem
udziel nam łaski…o którą prosimy.

Chwała Ojcu…

 

 

Bože, prameň každej svätosti,
chválime Ťa a ďakujeme Ti,
že si nám dal za vzor svätosti
Matku Veroniku Briguglio.
Naplnená Tvojím Svätým Duchom
obetovala svoj život sirotám a
službe chudobným.
Zo srdca Tvojho milovaného Syna
ako z prameňa čerpala hlbokú
pokoru a vrelú lásku.
Prosíme Ťa, Otče, dožič nám
nasledovať jej žiarivé čnosti
a osláv na zemi
Svoju vernú služobníčku.
Na jej príhovor a na jej oslávenie
udeľ nám milosť ... po ktorej
toľko túžime.

Sláva Otcu ..

Boże, Ojcze Miłosierdzia
chwalimy Cię i dzięki Ci składamy,
bo dałeś Kościołowi Twojego
Wiernego Sługę
Franciszka Marię Di Francia
jako wzór apostolskiej gorliwości
o zbawienie dusz.
Rozmiłowany w sercu
Twojego Syna Jezusa
i pokorny świadek jego miłości
poświęcił swoje życie
osieroconym dzieciom,
ubogim i cierpiącym.
Naucz nas Ojcze, naśladować
jego heroiczne cnoty
i przez jego wstawiennictwo
i dla jego chwały
prosimy Cię o tę łaskę…

Chwała Ojcu…

 

Ó Bože, Otče milosrdenstva,
chválime Ťa a ďakujeme Ti,
že si dal Cirkvi Svojho verného sluhu,
Františka M. Di Francia,
ako vzor apoštolskej horlivosti
za spásu duší. Zamilovaný do
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
a pokorný svedok jeho lásky,
zasvätil svoj život sirotám,
chudobným a trpiacim.
Prosíme Ťa, Otče, pomôž nám,
aby sme ho mohli nasledovať v
hrdinských čnostiach a na
jeho príhovor i na jeho oslávenie
Ťa vzývame o milosť ...
po ktorej toľko túžime.

Sláva Otcu ...